Nasza Poradnia stanowi jedno z ogniw w systemie oświaty, którego istotą jest niesienie pomocy i wsparcia psychologiczno–pedagogicznego dziecku i jego rodzinie. W realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych wspiera także działania edukacyjno–wychowawcze nauczycieli na terenie szkół i placówek oświatowych.

Poradnia ma pod opieką 130 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz 30 000 dzieci.

Nasz zespół to:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • logopedzi
 • pracownicy administracji i obsługi

Działania wspierające pracę szkół i placówek

1. Działalność orzecznicza

W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu  zespoły orzekające, które wydają:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (KS) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (ZR-W) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (IPP) oraz nauczania indywidualnego (IN) dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły,
 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia o potrzebie KS oraz o potrzebie IN dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni. Wyjątek stanowią orzeczenia:

 • dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dla których orzeczenia  wydają zespoły orzekające działające w  PPP nr 9, ul. Krakowska 102

Natomiast orzeczenia o potrzebie IPP, o potrzebie ZR-W oraz opinie WWR wydają zespoły orzekające działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Działalność opiniująca

Wnioski kierowane za pośrednictwem rodziców do Poradni w dużej mierze wynikają z powinności szkół uwarunkowanych przepisami prawa, ich zmianami oraz z potrzeb rodziców. Obserwuje się systematyczny wzrost zapotrzebowania na kompetentne porady związane z nasilaniem się różnych problemów edukacyjnych i wychowawczych (w tym cywilizacyjnych) oraz często bezsilnością środowiska szkolnego i rodzinnego w ich rozwiązywaniu. Jedną z form pomocy Poradni w tym zakresie są wydawane opinie zawierające obok diagnozy problemu szczegółowe wskazania i zalecenia do bezpośredniej pracy z dzieckiem zorientowanej na jego rozwój.
Tendencja wzrostowa zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc wynika z:

 • dużej ilości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi
 • wzrastającej świadomości społecznej dotyczącej możliwości terapeutycznego lub rehabilitacyjnego oddziaływania
 • zmian w zapisach aktów prawnych np.dostosowanie egzaminów zewnętrznych do potrzeb i możliwości dziecka
Przykłady dobrej praktyki

W Poradni w szerokim zakresie prowadzone są różne formy bezpośredniej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom. Niektóre z nich to:

1. Badania przesiewowe

Badania te spełniają podstawową rolę profilaktyczną, pozwalają na wczesne wykrycie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych oraz zapewnienie dzieciom działań stymulująco-korygujących, a tym samym zapobiegającym niepowodzeniom szkolnym w początkowym okresie kształcenia. Pełnią one również formę psychoedukacji dla rodziców i nauczycieli, którzy otrzymują wsparcie i ukierunkowanie pracy z dzieckiem wymagającym pomocy. Istotnym walorem tej formy pracy jest możliwość objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną dużych grup dzieci w środowisku ich codziennego funkcjonowania – w przedszkolu i w szkole.
Badaniami przesiewowymi obejmujemy corocznie ok. 1000 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotyczą one:

 • ryzyka występowania zaburzeń dyslektycznych,
 • oceny mowy i wyłonienia grupy dzieci z zaburzeniami mowy,
 • oceny funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w nauce szkolnej.
2. Terapia metodą Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą terapii zwiększającą efektywność pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba ma możliwość trenować przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych jednak wyłącznie umysłem bez stosowania klawiatury czy myszki. W terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja, trening koncentracji, itp.
Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, motywację do pracy, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu.
Metoda jest bezpieczna i nie ma żadnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.
W naszej placówce treningi EEG Biofeedback przeznaczone są w szczególności dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i lieceów przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

Trening EEG-Biofeedback jest wskazany dla osób:

 • z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym trudnościami w uczeniu się oraz z ADD i ADHD);
 • z zaburzeniami mowy;
 • z zaburzeniami zachowania (spowodowanymi impulsywnością i nadruchliwością);
 • cierpiących na różnorodne lęki i obniżenie nastroju;
 • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena.

Metoda EEG Biofeedback powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach. Pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom i studentom. EEG Biofeedback jest bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów i pedagogów np. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

Warunkiem objęcia dziecka terapią w naszej poradni jest przedłożenie:

 • zaświadczenia od lekarza neurologa informującego o braku przeciwwskazań do udziału w terapii,
 • aktualnego wyniku badania EEG dziecka,
 • wyników badania psychologiczno-pedagogicznego.

Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami oraz analizie dokumentacji dziecka terapeuta podejmuje decyzję o zasadności terapii EEG Biofeedback.

Treningi odbywają się raz w tygodniu i obejmują 10 godzinnych sesji.
W przypadku dzieci młodszych możliwe jest rozłożenie terapii na 20 półgodzinnych spotkań.

3. Programy z zakresu profilaktyki

Programy wdrażane do realizacji w Poradni wynikają z analizy potrzeb i są odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Są to programy własne specjalistów Poradni lub autorskie np. ogólnopolskie, a odbiorcami – dzieci przedszkolne, uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele. Stosowane są w nich strategie informacyjne, edukacyjne, interwencyjne, alternatyw. Realizacja programów odbywa się na dwóch poziomach profilaktyki:

 • pierwszorzędowej – adresowanej do uczniów szkół z grupy niskiego ryzyka celem promocji zachowań prospołecznych, przeciwdziałania konfliktom, agresji, promujących zdrowy tryb życia,
 • drugorzędowej – adresowanej do grup podwyższonego ryzyka celem ograniczania głębokości i czasu trwania dysfunkcji, a także umożliwiania wycofania się z zachowań ryzykownych.
4. Edukacja rodziców

Celem jest dostarczenie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń.

Szkoła dla rodziców (według programu dr Caroll Sutton)

Program realizowany w Poradni od kilku lat, uzyskał wysoką ocenę odbiorców – rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym pragnących skutecznie radzić sobie z obserwowanymi u swoich dzieci trudnymi zachowaniami np. kłopoty ze snem, nie reagowanie na polecenia, napady złości, odmowa jedzenia, używanie brzydkich słów, płacz przed rozstaniem się z matką …
Program poza wskazaniem „metody postępowania” – uczy budowania relacji między rodzicami i dziećmi w duchu podmiotowości i dialogu, umiejętności porozumiewania się w rodzinie, pozwala na własną rodzicielską refleksję, zapoczątkowuje konieczne zmiany.
Atutem programu jest :
– wielotematyczność spotkań z zakresu problemów wychowania dziecka o charakterze poznawczym
– cykliczność spotkań grupowych – warsztatowych dająca możliwość przeżycia na sobie i doświadczenia emocji, które budzą niegrzeczne zachowania dzieci
– wymiana doświadczeń między rodzicami – stanowiąca jednocześnie dla nich rodzaj grupy wsparcia z komunikatem „ Nie jestem sam …”
– praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych dla rodziców – stanowiące zapoczątkowanie koniecznych zmian

Potwierdzeniem ważności i skuteczności programu „ Szkoła dla rodziców” w procesie wychowania są zebrane w drodze ewaluacji opinie ich uczestników.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty stanowią jedną z powszechnie stosowanych w Poradni form wsparcia rodziców w funkcjach wychowawczych. Stanowią istotną propozycję działań postdiagnostycznych, oraz zaproszenie dla rodziców nie korzystających z pomocy Poradni. Oferta warsztatów z rodzicami obejmuje zagadnienia stanowiące najczęstsze przyczyny bezsilności rodziców w problemach dydaktyczno–opiekuńczo-wychowawczych.
W większości przypadków oparta jest o sugestie zawarte w cyklu książek A. Faber i E. Mazlish współcześnie rekomendowanych przez autorytety w dziedzinie psychologii i pedagogiki oraz uznane jako skuteczne przez praktyków:
– „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
– „Rodzeństwo bez rywalizacji – jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”

Przykładowa różnorodna tematyka warsztatów dla rodziców, w tym cyklicznych to m.in.:
– „Komunikacja rodzic – dziecko”
– „Stosunki interpersonalne, sytuacje trudne, sposoby mediacji”
– „Rozwiązywanie konfliktów z dorastającymi dziećmi”
– „Kurs umiejętności wychowawczych – BLIŻEJ DZIECKA”
– „Subkultury młodzieżowe i destrukcyjne grupy sektowe”

5. Działania doraźne i interwencyjne wymagające pomocy i wsparcia specjalistów poradni

Grupy Wsparcia dla nauczycieli oraz praca w ramach Grup Prewencyjnego Wsparcia w Szkołach.

 • Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery oraz Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych
 • Konsultacyjno-doradcze punkty na terenie szkół i placówek
 • Popularyzacja wiedzy psychologicznej i pedagogicznej podczas konferencji
 • Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz sytuacji trudnych konfliktowych w szkołach

W poradni funkcjonuje:

Punkt Konsultacyjny dla rodzin w kryzysie i zagrożonych przemocą domową. Punkt Porad dla Rodzin Plus.
Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Onkologicznym.
Punkt „Mediacje i porady – pomoc dla rodziców, młodzieży i nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów”.
Punkt Porad dla Rodzin Plus.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij