Joanna Klekowska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4

Logopeda, muzykoterapeuta, oligofrenopedagog. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, Warnkego. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z wielorakimi dysfunkcjami. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i diagnostycznej z dziećmi z autyzmem.

email: Joanna.Klekowska@wroclawskaedukacja.pl

 

Justyna Gembka

Logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej i wczesnej interwencji logopedycznej. W Poradni zajmuję się diagnozą i terapią wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy i języka dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz specjalistyczną terapią neurologopedyczną – terapią mowy dzieci z wadami genetycznymi, terapią mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, terapią zaburzeń komunikacji dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera, terapią afazji. Diagnozuje i prowadzi trening metodą Warnkego. Ponadto prowadzi naukę prawidłowego jedzenia i picia u małych dzieci.

email: Justyna.Gembka@wroclawskaedukacja.pl

 

Magdalena Paszkiewicz

Logopeda wczesnokliniczny, specjalista z zakresu surdologopedii i afazjologii. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży (opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy i języka, w tym zaburzeń o podłożu neurologicznym: dysfazji, afazji, dyzartrii). W swojej wieloletniej pracy szczególną wagę przywiązuje do włączania rodziców w proces terapeutyczny i wspierania ich w nim. Diagnozuje i prowadzi trening metodą Warnkego. Twórczyni i koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych UW i DSW.

email: Magdalena.Paszkiewicz@wroclawskaedukacja.pl

Magdalena Bas

Psycholog, pedagog, terapeuta SI, szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta rodzinny w trakcie szkolenia w WTTS. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, problemami rozwojowymi, emocjonalnymi oraz wychowawczymi. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z rodziną oraz warsztatowej z grupą rodziców w obszarze rozwijania kompetencji rodzicielskich i wspierających relacji w rodzinie.

email: Magdalena.Bas@wroclawskaedukacja.pl

Joanna Benetkiewicz

Psycholog, terapeuta systemowy. W Poradni zajmuję się diagnozą dzieci i nastolatków ( ocena poziomu rozwoju, trudności szkolne itp.). W ramach działań terapeutycznych prowadzi konsultacje i wsparcie wychowawcze dla rodziców oraz terapię dzieci i nastolatków

z problemami emocjonalnymi, trudnościami w nauce, zaburzeniami aktywności i uwagi. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi przewlekle chorymi oraz z rodzinami po stracie ( wsparcie psychologiczne podczas żałoby ).

email: Joanna.Benetkiewicz@wroclawskaedukacja.pl

Patrycja Bogusz

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji funkcji wykonawczych, certyfikowany provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow ATS®. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi również terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

email: Patrycja.Bogusz@wroclawskaedukacja.pl

Katarzyna Drwęcka

Od ponad 25 lat zajmuje się problematyką rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. W Poradni opieką obejmuje najmłodsze dzieci ( od urodzenia do 7 roku życia).Prowadzi terapię indywidualną dziecka, udziela również konsultacji wychowawczych dla rodziców. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych. Ukończyła studia podyplomowe na UW ”Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami”, szkolenia m.in. z zakresu neuropsychologii i terapii rodzin. Dużą satysfakcję daje jej kontakt z rodzicami, wsparcie ich w pełnieniu ról rodzicielskich i towarzyszenie im w budowaniu relacji rodzic-dziecko.

email: Katarzyna.Drwecka@wroclawskaedukacja.pl

Adrianna Bzymek

Psycholog, szkolenie z terapii w nurcie integracyjnym dzieci i młodzieży, autorka bloga parentingowego dla rodziców. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, problemów emocjonalnych i społecznych. Obejmuje zajęciami terapeutycznymi dzieci i młodzież w zakresie rozwijania dojrzałości społeczno-emocjonalnej.

Adrianna.Bzymek@wroclawskaedukacja.pl

Joanna Cygal

Pedagog, doradca zawodowy. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się. Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci w starszym wieku szkolnym. Specjalizuje się w poradnictwie zawodowym – prowadzi konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe z młodzieżą wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zawodu i szkoły.

email: Joanna.Cygal@wroclawskaedukacja.pl

Jadwiga Czaja

Psycholog, terapeuta pedagogiczny. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie trudności w nauce, zaburzeń w rozwoju emocjonalno-społecznym oraz analizy uzdolnień, ukierunkowując dalszy rozwój dzieci. Podczas pracy w sądzie okręgowym zdobyła doświadczenie w ocenie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej rodziny, a także przyczyn

i sposobów pomocy młodzieży zagrożonej lub niedostosowanej społecznie. Ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i studium psychoterapii dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z rożnymi problemami zdrowotnymi, upośledzonymi, z zaburzeniami zachowania i emocji, osobami doświadczającymi przemocy i zaniedbania. W pracy z dziećmi bliskie jest jej podejście poznawczo-behawioralne.

email: Jadwiga.Czaja@wroclawskaedukacja.pl

Maria Dajdok

Pedagog (specjalizacja resocjalizacja). W Poradni zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci i młodzieży, także  w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się. Doskonaliła się m.in. w : promocji zdrowego stylu życia, kształtowaniu środowiska klasowego sprzyjającego uczeniu się, rozwijaniu twórczego myślenia.

email: Maria.Dajdok@wroclawskaedukacja.pl

Danuta Grabowska

Psycholog, specjalizacja: psychologia kliniczna. Obszar działań w Poradni to diagnoza, terapia i profilaktyka, m.in. w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu i niepowodzeń edukacyjnych dzieci i młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem onkologicznym i jego rodziną (terapia indywidualna, grupowa). Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychologii i psychoonkologii (certyfikat I stopnia upoważniający do prowadzenia poradnictwa psychoonkologicznego).

email: Danuta.Grabowska@wroclawskaedukacja.pl

Bernadetta Habrzyk-Grajewska

Psycholog, logopeda, surdopedagog. W poradni specjalizuje się w diagnozie trudności w nauce, trudności wychowawczych oraz problemach emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Doskonaliła się w zakresie diagnozy i wsparcia psychologicznego, udzielania pomocy rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci. W pracy wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe.

e-mail: Bernadetta.Habrzyk-Grajewska@wroclawskaedukacja.pl

Anna Iwanina

Pedagog, specjalizacja poradnictwo. W Poradni zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci, w tym dzieci w młodszym wieku szkolnym m.in. w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Ukończyła studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna”. Doskonaliła się w zakresie udzielania pomocy i wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli doświadczającym zróżnicowanych problemów szkolnych.

email: Anna.Iwanina@wroclawskaedukacja.pl

Kinga Jamirecka

Psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny. W poradni prowadzi terapię z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback. Udziela wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz konsultacji dla rodziców doświadczających trudności w funkcjonowaniu dziecka.

email: Kinga.Jamirecka@wroclawskaedukacja.pl

Elżbieta Jonik

Logopeda, neurologopeda. Posiada certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka do diagnozy dzieci w wieku od 1.m. do końca 9. r. życia oraz certyfikat uprawniający do wykorzystywania Metody Progestów w terapii dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z różnorodnymi wadami i zaburzeniami w komunikacji werbalnej. Diagnozuje i prowadzi trening metodą Warnkego. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i afazją.

email: Elzbieta.Jonik@wroclawskaedukacja.pl

Marta Kwaśniewska

Psycholog, psychoterapeutka, trener grupowy. Ukończyła w 2003 r. Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz wiele szkoleń z zakresu terapii dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień,, diagnozy psychologicznej i interwencji kryzysowej. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, emocjonalno – społecznymi, problemami z obszaru interwencji kryzysowej. W ramach działań terapeutycznych prowadzi konsultacje dla rodziców i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi.

email: Marta.Kwasniewska@wroclawskaedukacja.pl

Anetta Lazarowicz

Pedagog, logopeda. W poradni zajmuje się diagnozowaniem rozwoju małych dzieci (przedszkolnych i młodszych). Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju psychofizycznym. Udziela pomocy rodzicom w zakresie poradnictwa wychowawczego oraz sposobów stymulowania rozwoju małego dziecka.

email: Anetta.Lazarowicz@wroclawskaedukacja.pl

Agnieszka Lisik

Psycholog, specjalizacja: psychologia wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii. W poradni zajmuje się psychologiczną diagnozą rozwoju dziecka w obszarze: poznawczym, emocjonalnym i społecznym, a w szczególności diagnozą trudności w nauce oraz problemów emocjonalnych dzieci w wieku szkolnym. Doskonaliła się w zakresie diagnozy psychologicznej oraz udzielania wsparcia psychologicznego, w tym udzielania pomocy rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych. Systematycznie pogłębia swoje umiejętności na kursach doskonalących, bazujących między innymi na metodach behawioralno-poznawczych.

email: AgnieszkaMaria.Lisik@wroclawskaedukacja.pl

Joanna Łapińska

Pedagog, pedagog specjalny w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, terapeuta ręki. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym oraz diagnozą niepowodzeń edukacyjnych uczniów, m.in. w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Prowadzi także terapię pedagogiczną dla dzieci przedszkolnych mających trudności w nabywaniu umiejętności leżących u podstaw czytania i pisania.

email: joanna.lapinska@wroclawskaedukacja.pl

Grażyna Maik

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy trudności w nauce, problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci i młodzieży. Udziela pomocy indywidualnej młodzieży doświadczającej zaburzeń nastroju, zmagającej się z kryzysem oraz rodzinie w ujęciu systemowej terapii rodzin. W ramach działającego w poradni Punktu Mediacyjnego zajmuje się rozwiązywaniem trudnych problemów osób w konflikcie poprzez mediacje.

emai:Grazyna.Maik@wroclawskaedukacja.pl

Barbara Piechota

Pedagog (specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna). Doskonaliła się w zakresie psychologicznego wspomagania dzieci i młodzieży z trudnościami. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz wspomaganiem rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Posiada uprawnienia do realizowania programu Szkoła dla rodziców i wychowawców.

e-mail: barbara.piechota@wroclawskaedukacja.pl

Monika Ryterska

Pedagog, specjalizacja: poradnictwo pedagogiczne, oligofrenopedagog. Ukończyłam również terapię pedagogiczną.  Jestem również trenerem treningu  umiejętności społecznych. W poradni zajmuję się diagnozą dzieci w wieku szkolnym. Posiadam wieloletnie doświadczenie  pracy jako pedagog szkolny.

email: Monika.Ryterska2@wroclawskaedukacja.pl

Martyna Stępień

Pedagog specjalny (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu). W Poradni zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz prowadzi zajęcia dla dzieci z trudnościami szkolnymi.

email: martyna.stepien@wroclawskaedukacja.pl

Monika Smajek

Psycholog, specjalista w zakresie interwencji kryzysowej, terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży, terapii RTZ oraz socjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobyła na Oddziale Psychiatrycznym, w Ośrodku Dializ, Towarzystwie Rozwoju Rodziny oraz w szkole, przedszkolu i przy projektach unijnych. W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi terapię w zakresie radzenia sobie z kryzysami rozwojowymi oraz trudnościami natury emocjonalnej. Poza pracą zawodową od wielu lat pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom.

e-mail: Monika.Smajek@wroclawskaedukacja.pl

Irena Jaroszuk-Szczur

Pedagog, zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). W Poradni prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Systematycznie doskonaliła się w zakresie diagnozy pedagogicznej i pracy z dzieckiem w pokonywaniu problemów dydaktycznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.

email: Irena.Szczur@wroclawskaedukacja.pl

Małgorzata Wajda

Pedagog, ukończone studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci i młodzieży. W poradni prowadzi terapię pedagogiczną dla uczniów z grupy „ryzyka dysleksji” i ze specyficznymi trudnościami w nauce, warsztaty ( dla uczniów I i II etapu edukacyjnego).

email: mwajda0902@wroclawskaedukacja.pl

Joanna Wieczorek

Pedagog (spec. poradnictwo), oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, mediator, w Poradni zajmuje się diagnozą niepowodzeń edukacyjnych dzieci, m. in. w zakresie specjalnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). W ramach działań profilaktycznych prowadzi w szkołach zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne w Poradni dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, z obniżonymi możliwościami intelektualnymi.

email: JoannaMonika.Wieczorek@wroclawskaedukacja.pl

Elżbieta Waszkowiak

Pedagog. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz socjoterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, prowadzi terapię dla uczniów z problemami w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się.

email: Elzbieta.Waszkowiak@wroclawskaedukacja.pl

Anna Wiśniewska

Pedagog, psycholog, socjoterapeuta i mediator. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. Wspomaga rodzinę, pomaga w poprawie relacji między rodzicami i dziećmi. Doskonaliła się w zakresie psychoterapii systemowej, prowadzenia treningu psychologicznego i zajęć grupowych oraz profilaktyki antydepresyjnej.

email: Anna.Wisniewska@wroclawskaedukacja.pl

Alicja Vesely

Psycholog, socjoterapeuta. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz terapią dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami. Prowadzi zajęcia terapeutyczne starając się zachować zindywidualizowane podejście do problemu dziecka. Podejmuje wiele działań warsztatowych na terenie szkół. Systematycznie bierze udział w różnych formach doskonalących warsztat pracy.

email: Alicja.Vesely@wroclawskaedukacja.pl

Beata Ziółkowska

Psycholog w zakresie diagnozy, terapii oraz poradnictwa. W Poradni specjalizuje się w diagnozie trudności rozwojowych oraz zaburzeń zachowania i emocji u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi szkolenia dla rodziców oraz warsztaty dla ucznów. Doskonaliła się w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej oraz neuropsychologii w Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie. W ramach działań terapeutycznych pracuje z dziećmi i młodzieżą z problemami w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Udziela wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzicom zmagających się z trudnościami wychowawczymi.

email: beata.ziolkowska@wroclawskaedukacja.pl

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij